ருத்ர ஏகாதசி

ஸ்ரீ சந்தானம் - ஸ்ரீமதி லலிதா சந்தானம்

April 16 2009

Scroll down for Sashtiyabthapoorthy Pictures

ஷஷ்டி அப்தபூர்த்தி

ஸ்ரீ சந்தானம் - ஸ்ரீமதி லலிதா சந்தானம்

April 17 2009